Juridische kennisgeving en privacybeleid

 Softub Wellness Sàrl, bezorgd over de rechten van personen, in het bijzonder met betrekking tot geautomatiseerde verwerking, en met het oog op transparantie tegenover haar klanten, heeft een beleid opgesteld dat betrekking heeft op al deze verwerkingen, de doeleinden waarvoor ze worden uitgevoerd en de beschikbare actiemiddelen voor personen zodat zij hun rechten ten volle kunnen uitoefenen. Voor meer informatie over de bescherming van persoonsgegevens nodigen wij u uit de site te raadplegen: https://www.cnil.fr/. Door verder te surfen op deze site aanvaardt u zonder enig voorbehoud de volgende bepalingen en gebruiksvoorwaarden. De versie van deze gebruiksvoorwaarden die momenteel online staat, is de enige die kan worden afgedwongen gedurende de gehele gebruiksperiode van de site en totdat een nieuwe versie deze vervangt. 

Artikel 1 - Wettelijke kennisgeving 

1.1 Site (hierna "de Site") : Softub Wellness 

1.2 Uitgever (hierna te noemen "de Uitgever") : Softub Wellness Sàrl met een kapitaal van € 12.000, met maatschappelijke zetel te: 10, Am Petz in L-9578 Weidingen vertegenwoordigd door Bernard Lescalier, in zijn hoedanigheid van Manager, ingeschreven in het handels- en vennootschapsregister onder telefoonnummer: +352 661 153 100 e-mailadres: contact@softub-wellness.lu

1.3 Host (hierna te noemen de "Host"): Softub Wellness wordt gehost door OVH, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 2 rue Kellermann 59100 Roubaix. 

Artikel 2 - Toegang tot het terrein 

De toegang tot en het gebruik van de site is strikt persoonlijk. U verbindt zich ertoe deze site en de informatie of gegevens op deze site niet te gebruiken voor commerciële, politieke of reclamedoeleinden of voor enige vorm van commerciële verzoeken, met name het verzenden van ongevraagde e-mails. 

Artikel 3 - Inhoud van de site 

Alle merken, foto's, teksten, commentaren, illustraties, geanimeerde of niet-geanimeerde beelden, videosequenties, geluiden, alsook alle computertoepassingen die voor de werking van deze site kunnen worden gebruikt en meer in het algemeen alle elementen die op de site worden gereproduceerd of gebruikt, zijn beschermd door de geldende wetten inzake intellectuele eigendom. Ze zijn volledig eigendom van de uitgever of zijn partners. Elke reproductie, weergave, gebruik of aanpassing, in welke vorm dan ook, van het geheel of een deel van deze elementen, met inbegrip van computertoepassingen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever, is strikt verboden. Het feit dat de uitgever geen procedure inleidt zodra hij kennis krijgt van dit ongeoorloofde gebruik, houdt niet in dat hij met dit gebruik instemt en afziet van een procedure. 

Artikel 4 - Beheer van het terrein 

Voor het goede beheer van de site kan de uitgever te allen tijde: - de toegang tot de site of een deel ervan opschorten, onderbreken of beperken, de toegang tot de site of tot bepaalde delen ervan voorbehouden aan een bepaalde categorie internetgebruikers; - alle informatie verwijderen die de werking van de site kan verstoren of in strijd is met de nationale of internationale wetgeving; - de site opschorten om updates uit te voeren. 

Artikel 5 - Verantwoordelijkheden 

De uitgever kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van storingen, defecten, moeilijkheden of onderbrekingen van de werking, waardoor de toegang tot de site of een van zijn functies wordt verhinderd. De apparatuur die u gebruikt om verbinding te maken met de site valt onder uw eigen verantwoordelijkheid. U moet alle passende maatregelen nemen om uw apparatuur en uw eigen gegevens te beschermen, met name tegen virale aanvallen via internet. U bent ook zelf verantwoordelijk voor de sites en gegevens die u raadpleegt. De uitgever kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van een gerechtelijke procedure tegen u: - als gevolg van het gebruik van de site of van een dienst die via internet toegankelijk is; - als gevolg van uw niet-naleving van deze algemene voorwaarden. De uitgever is niet verantwoordelijk voor enige schade veroorzaakt aan u, aan derden en/of aan uw apparatuur als gevolg van uw verbinding met of gebruik van de site, en u ziet af van enige actie tegen de uitgever als gevolg daarvan. Indien de uitgever ten gevolge van uw gebruik van de site in een minnelijke of gerechtelijke procedure verwikkeld raakt, kan hij u aanspreken om alle schade, bedragen, veroordelingen en kosten die uit deze procedure kunnen voortvloeien, vergoed te krijgen. 

Artikel 6 - Hyperlinks

 Het plaatsen van hyperlinks naar de gehele of gedeeltelijke site door de gebruikers is toegestaan door de uitgever. Elke link moet op eenvoudig verzoek van de uitgever worden ingetrokken. Alle informatie die toegankelijk is via een link naar andere sites wordt niet gepubliceerd door de uitgever. De uitgever heeft geen enkel recht op de inhoud van de gelinkte site. 

Artikel 7 - Verzameling en bescherming van gegevens 

Uw gegevens worden verzameld door Softub Wellness. Onder persoonsgegevens wordt verstaan iedere informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (betrokkene); als identificeerbaar wordt beschouwd een persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een naam, een identificatienummer of een of meer specifieke elementen die kenmerkend zijn voor zijn of haar fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit. De persoonlijke informatie die op de site kan worden verzameld, wordt door de uitgever hoofdzakelijk gebruikt voor het beheer van de relaties met u, en indien nodig voor de verwerking van uw bestellingen. De verzamelde persoonsgegevens zijn de volgende: - naam en voornaam - adres - e-mailadres - telefoonnummer - BTW 

Artikel 8 - Recht op toegang tot en rectificatie en verwijdering van uw gegevens 

Overeenkomstig de regelgeving inzake persoonsgegevens hebben de gebruikers de volgende rechten: 

 • het recht van toegang: zij kunnen hun recht van toegang uitoefenen om kennis te nemen van de hen betreffende persoonsgegevens door te schrijven naar het hieronder vermelde e-mailadres. In dat geval kan het Platform, alvorens dit recht uit te oefenen, een bewijs van de identiteit van de gebruiker vragen om de juistheid ervan te verifiëren;
 • het recht op rectificatie: indien de persoonsgegevens waarover het Platform beschikt onjuist zijn, kunnen zij verzoeken om bijwerking van de informatie; het recht op verwijdering van gegevens: gebruikers kunnen verzoeken om verwijdering van hun persoonsgegevens, overeenkomstig de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming;
 •  het recht om de verwerking te beperken: gebruikers kunnen het Platform verzoeken de verwerking van persoonsgegevens te beperken in overeenstemming met de uitgangspunten van de GDPR; 
 • het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van gegevens: gebruikers kunnen bezwaar maken tegen de verwerking van hun gegevens overeenkomstig de veronderstellingen in de RGPD ; 
 • het recht op overdraagbaarheid: zij kunnen het Platform verzoeken om de persoonsgegevens die zij aan hen hebben verstrekt terug te sturen voor doorgifte aan een nieuw Platform. 

U kunt dit recht uitoefenen door contact met ons op te nemen op het volgende adres 

12, Route d'Erpeldange 

9518 Weidingen . 

Of per e-mail naar: contact@softub-wellness.lu

Alle verzoeken moeten vergezeld gaan van een fotokopie van een geldig en ondertekend identiteitsbewijs en het adres vermelden waarop de uitgever contact kan opnemen met de aanvrager. Binnen een maand na ontvangst van het verzoek wordt een antwoord gestuurd. Deze termijn van een maand kan met twee maanden worden verlengd indien de complexiteit van het verzoek en/of het aantal verzoeken daartoe nopen. 

Daarnaast, en sinds de wet nr. 2016-1321 van 7 oktober 2016, hebben mensen die dat wensen de mogelijkheid om het lot van hun gegevens na hun overlijden te organiseren. Voor meer informatie hierover kunt u de website van de CNIL raadplegen: https://www.cnil.fr/. Gebruikers kunnen ook een klacht indienen bij de CNIL op de website van de CNIL: https://www.cnil.fr. 

Wij raden u aan eerst contact met ons op te nemen voordat u een klacht indient bij de CNIL, aangezien wij geheel tot uw beschikking staan om uw probleem op te lossen. 

Artikel 9 - Gebruik van gegevens 

De persoonsgegevens die van gebruikers worden verzameld, zijn bedoeld om de diensten van het Platform te leveren, deze te verbeteren en een veilige omgeving te handhaven. De rechtsgrondslag voor de verwerking is de uitvoering van het contract tussen de gebruiker en het Platform. Meer bepaald gaat het om de volgende toepassingen: - toegang tot en gebruik van het Platform door de gebruiker; - beheer van de werking en optimalisering van het Platform; - uitvoering van gebruikersondersteuning; - verificatie, identificatie en authentificatie van de door de gebruiker verzonden gegevens; - personalisering van diensten door het tonen van advertenties op basis van de browsegeschiedenis en de voorkeuren van de gebruiker; - preventie en opsporing van fraude, kwaadaardige software en beheer van veiligheidsincidenten; - beheer van eventuele geschillen met gebruikers; - verzending van commerciële en reclame-informatie, volgens de voorkeuren van de gebruiker; 

Artikel 10 - Beleid inzake gegevensbewaring 

Het Platform bewaart uw gegevens zo lang als nodig is om haar diensten of ondersteuning aan u te leveren. Voor zover redelijkerwijs noodzakelijk of vereist om te voldoen aan wettelijke of regelgevende verplichtingen, geschillen op te lossen, fraude en misbruik te voorkomen, of onze algemene voorwaarden af te dwingen, kunnen wij sommige van uw gegevens ook zo nodig bewaren, zelfs nadat u uw account hebt gesloten of wij ze niet langer nodig hebben om onze diensten aan u te leveren. 

Artikel 11 - Delen van persoonsgegevens met derden 

Persoonsgegevens kunnen worden gedeeld met derde bedrijven, uitsluitend in de Europese Unie, in de volgende gevallen 

 • wanneer de gebruiker openbaar beschikbare informatie publiceert in de open commentaargebieden van het Platform; 
 • wanneer de gebruiker de website van een derde partij toegang geeft tot zijn/haar gegevens; 
 • wanneer het Platform de diensten van dienstverleners gebruikt om gebruikersondersteuning, reclame- en betalingsdiensten te leveren. Deze dienstverleners hebben beperkte toegang tot de gegevens van de gebruiker om deze diensten te verlenen en zijn contractueel verplicht deze te gebruiken overeenkomstig de bepalingen van de toepasselijke regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens; 
 • indien vereist door de wet, kan het Platform de overdracht van gegevens uitvoeren om vorderingen tegen het Platform op te volgen en om te voldoen aan administratieve en gerechtelijke procedures. 

Artikel 12 - Commerciële aanbiedingen 

U kunt commerciële aanbiedingen van de uitgever ontvangen. Als u dat niet wilt, klik dan op de volgende link: contact@softub-wellness.lu. Uw gegevens kunnen door de partners van de uitgeverij worden gebruikt voor commerciële prospectie. Indien u dit niet wenst, klik dan op de volgende link: contact@softub-wellness.lu. Als u bij het raadplegen van de site toegang krijgt tot persoonlijke gegevens, moet u zich onthouden van elke inzameling, elk ongeoorloofd gebruik en elke handeling die een aantasting van het privéleven of de reputatie van personen kan vormen. De uitgever aanvaardt hiervoor geen verantwoordelijkheid. De gegevens worden opgeslagen en gebruikt gedurende een periode die in overeenstemming is met de geldende wetgeving. 

Artikel 13 - Cookies Wat is een "cookie"? 

Een "cookie" of tracer is een elektronisch bestand dat op een terminal (computer, tablet, smartphone, enz.) wordt geplaatst en bijvoorbeeld wordt gelezen bij het raadplegen van een website, het lezen van een e-mail, het installeren of gebruiken van software of een mobiele toepassing, ongeacht het type terminal dat wordt gebruikt (bron: https://www.cnil.fr/fr/cookies-traceurs-que-dit-la-loi). De site kan automatisch standaardinformatie verzamelen. Alle indirect verzamelde informatie zal alleen worden gebruikt om het volume, het type en het patroon van het verkeer dat deze site gebruikt te volgen, om het ontwerp en de lay-out van de site te ontwikkelen en voor andere administratieve en planningsdoeleinden en in het algemeen om de service die wij u bieden te verbeteren. In voorkomend geval kunnen met uw toestemming "cookies" van de uitgever van de site en/of van bedrijven van derden op uw terminal worden geplaatst. In dat geval verschijnt de eerste keer dat u deze site bezoekt een banner met uitleg over het gebruik van cookies. Alvorens verder te surfen, moet de klant en/of prospect het gebruik van deze "cookies" aanvaarden of weigeren. De gegeven toestemming geldt voor een periode van dertien (13) maanden. De gebruiker heeft de mogelijkheid de cookies op elk moment te deactiveren. 

De volgende cookies zijn aanwezig op deze site: 

Google cookies : 

- Google analytics : maakt het mogelijk het publiek van de site te meten; 

- Google tag manager: vergemakkelijkt de implementatie van tags op pagina's en maakt het mogelijk Google tags te beheren; 

- Google Adsense: het advertentienetwerk van Google dat websites of YouTube-video's gebruikt als medium voor zijn advertenties; 

- Google Dynamic Remarketing: biedt dynamische reclame op basis van eerdere zoekopdrachten; 

- Google Adwords Conversion: adwords campagne tracking tool; - DoubleClick: Google advertising cookies om banners te tonen. 

Facebook cookies : 

 • - Facebook connect: hiermee kunt u zich identificeren via uw Facebook-account; 
 • - Facebook social plugins : maakt het mogelijk om inhoud te liken, te delen, te becommentariëren met een Facebook account; 
 • - Facebook Custom Audience: maakt interactie mogelijk met het publiek op Facebook. 

De levensduur van deze koekjes is dertien maanden. 

Artikel 14 - Foto's en afbeeldingen van producten 

De foto's van producten bij hun beschrijving zijn niet contractueel en binden de uitgever niet. 

Artikel 15 - Toepasselijk recht 

Deze gebruiksvoorwaarden van de site vallen onder het Franse recht en zijn onderworpen aan de bevoegdheid van de rechtbanken van de maatschappelijke zetel van de uitgever, onder voorbehoud van een specifieke toewijzing van bevoegdheid die voortvloeit uit een bepaalde wettelijke of reglementaire tekst. 

Artikel 16 - Contact 

Voor elke vraag, informatie over de op de site gepresenteerde producten of over de site zelf, kunt u een bericht achterlaten op het volgende adres: contact@softub-wellness.lu

  Ontvang onze catalogus